Bảng giá đất tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2024

Bảng giá đất tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2024 theo quyết định 22/2019/QĐ-UBND

Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND do chủ tịch Đặng Trọng Thăng ký ban hành ngày 31/12/2019 có hiệu lực vào ngày 01/01/2020.

Bảng giá đất tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2024 theo quyết định 22/2019/QĐ-UBND Read More »