Quyết định 2073/QĐ-UBND đồ án KCN Hải Long huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình

Quyết định 2073/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án KCN Hải Long huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình

Quyết định 2073/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Đô thị – dịch vụ Hải Long huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình

Quyết định 2073/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án KCN Hải Long huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình Read More »