Ví dụ văn bản thông báoo thu hồi đất

4 bước giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Trình tự, thủ tục 4 bước giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định cụ thể tại Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

4 bước giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất Read More »